top of page

הוראה מתקנת

 

לקות למידה מתבטאת בקשיי למידה שכשהגורם הראשוני לקושי נובע משונות נוירולוגית מבנית או תיפקודית. השוני הנוירולוגי (ולו גם הזעיר ביותר) עלול להשפיע על תיפקודים קוגנטיבים כגון יכולת שפתית, תפיסה חזותית/מרחבית, תפיסה שמיעתית/פונולוגית, יכולות מוטוריות, זיכרון, קצב עיבוד ועוד. קושי ראשוני זה בתיפקודים הקוגנטיביים עלול לגרום לקשיים לימודיים הבאים לידי ביטוי בקריאה והבנת הנקרא, כתיבה, הבעה, חשבון, הבנה מתמטית, קשיי קשב וריכוז ועוד. לקות הלמידה יכלה לבוא לידי ביטוי באחד או יותר מתחומי הלמידה ובשלבים שונים על רצף הלמידה. יש שהקושי מתבטא כבר בשלב רכישת הקריאה ויש שהוא מופיע בשלבים מתקדמים של הבנת הנקרא ומתבטא בחוסר יכולת להתמודד עם חומר לימודי מורכב ועומס.

לקות למידה איננה "עוברת" עם הגיל אך בהינתן כלים מתאימים ניתן לעקוף את הקשיים ולהגיע לפיסגת ההשגים בכל תחומי החיים. לקות למידה איננה פיגור שכלי או פגיעה חושית/מוטורית קשה כגון עיוורון, חרשות או שיתוק מוחין.

הוראה מתקנת/מותאמת היא הוראה הלוקחת בחשבון את הקשיים והחוזקות של הלומד ומתאימה את שיטת ההוראה בהתאם. מכיוון שהגורם הראשוני ללקות למידה הוא נוירולוגי, ההוראה לתלמידים הסובלים מלקות למידה צריכה להיות הוראה מבוססת מוח –
Brain based teaching המתבססת על תובנות מחקריות עדכניות. תובנות אלו מצביעות על כך שהמוח הוא גמיש ושניתן לשפר תיפקודים ומבניות במשך כל החיים (ולא רק בתקופת הילדות). הוראה מתקנת ומותאמת מאזנת בין חיזוק התיפקודים החלשים וניצול הערוצים החזקים. במרכז הלמידה ד"ר תמי לנדאו לדוגמה, כשמדובר בלומד המתקשה להתמקד ולהתרכז אנו נעזרים בתרגילים סנסו-מוטוריים הגורמים למיקוד הקשב ומיד מתחילים בלמידה. אופן ההוראה/למידה גם הוא מותאם ללומד. לדוגמה, ללומד המתקשה לשבת למשך פרקי זמן ארוכים, אנו מאפשרים יותר תנועה והתנסות בתהליך הלמידה. ללומד בעל מודעות פונולוגית נמוכה נתרגל פונולוגיה כחלק אינטגרלי מהשיעור וללומד בעל קשיים בזיכרון מילולי אך זיכרון חזותי טוב ננגיש את החומר בצורה חזותית העושה שימוש בתרשימי זרימה למיניהם.   

ההתקדמות בחקר לקויות הלמידה ושיטות יעילות להוראה מתקנת מצביעות על כך שלמרות הקשיים אפשר לממש את מלוא היכולת.  
 

במרכז הלמידה מתקיימים שיעורים בכל מקצועות הלימוד.

אפשר לעקוף את הקשיים ולהצליח!

 

Girls Studying

לפרטים נוספים

התקשרו
03-5345880

050-5295805

bottom of page