top of page

דיסגרפיה
(ד"ר עירית כהן, ספטמבר 2013)

כתיבה הינה מיומנות אנושית מורכבת ביותר העושה שימוש במנגנונים פיזיולוגיים וקוגניטיביים ומבוססת על אינטגרציה בין מיומנות גרפו מוטורית, שימוש בצלילי השפה ומיפויים אל סימני הכתב, ידע לשוני, תרבותי וחברתי. לכן, תהליך הכתיבה דורש מן האדם משאבי קשב מרובים. תלמידים עם דיסגרפיה מגלים קושי באחד או יותר ממיומנויות הכתיבה הבאות:

  • ארגון והפעלה מוטורית של הכתיבה

  • שליפה אוטומטית של הייצוג הגראפי של האותיות או המילים

  • ביטויי ופיתוח רעיונות
     

כאשר מדובר בקושי משמעותי, שאינו תואם את יכולותיו האינטלקטואליות של התלמיד ואינו מוסבר בקושי נפשי או בחסך בלמידה, יתכן שמדובר בדיסגרפיה. תלמידים עם דיסגרפיה מגלים קשיים מובהקים באחד משלושת מימדי הכתיבה: 

  • במימד המוטורי של הכתיבה – עיצוב כתב היד אינו תקין וכתב היד בלתי קריא.

  • במימד האיות – תקלות בהפקת תבניות מילים כתובות המאויתות על פי מוסכמות אורתוגרפיות פונולוגיות-מורפולוגיות קבילות.

  • במימד הפקת מסר לשוני לכיד והגיוני.
     

על מנת להבין את מקור הקושי של הילד המתקשה בכתיבה חשוב לצפות בתהליכי הכתיבה שלו ובתוצרי הכתיבה.

דיסגרפיה גרפו-מוטורית

ילד המתקשה במימד המוטורי או הויזומוטורי, בשל תכנון מוטורי לקוי או קשיים ויזו מרחביים של הכתיבה יתקשה באספקטים הגרפיים והמוטוריים של הכתיבה, כגון עיצוב האותיות וארגון במרחב. קשייו יתבטאו בכתב יד לא קריא, חוסר ארגון, כתב יד לא בקו ישר, רווחים לא אחידים, גדולים או קטנים מדי.

דוגמא לטקסט הכתוב על ידי תלמיד עם דיסגרפיה גרפו מוטורית:

דיסגרפיה.jpg

דיסגרפיה פונולוגית

סוג זה של דיסגרפיה נובע מדיסלקסיה ובו קיים קושי במרכיב הפונולוגי, האורתורגפי והמורפולוגי של הכתיבה. תלמידים עם דיסגרפיה מסוג זה מתקשים להבין שמילים מורכבות מיחידות צליליות (פונמות) ומתקשים למפות את הייצוג פונולוגי (הצליל)  אל סימני הכתב השונים (האותיות). כמו כן הם מתקשים במודעות מורפולוגית (למשל הכרת שורשים של מילים, סיומות ומיפויים אל חוקי הכתיב. בנוסף הם מתקשים לזכור תבניות של מילים (זיכרון אורתוגראפי). למשל הם יתקשו בזכירת תבניות איות של מילים הומופוניות כגון אל- על, אף- עף,  עת- את או יחליפו בין אותיות הומופוניות (למשל, "אזרה" במקום עזרה, "קאן" במקום כאן). דוגמאות של שגיאות כתיב על רקע פונולוגי ומורפולוגי הן: "מופא" במקום מופע, "מיקרא" במקום מקראה או "מסכואורת" במקום משכורת.

קושי בהפקת מסר לשוני

ילדים רבים הסובלים מדיסגרפיה מוטורית ואו פונולוגית, כותבים באטיות ובסרבול,  כתב ידם לא ברור, ולא מאורגן והם מתקשים בשליפת תבניות מילים מהזיכרון. לרוב הם מפיקים טקסטים יותר קצרים ופחות מעניינים, ממעטים לתקן איות, פיסוק ותחביר. בשל כך,  הכתיבה שלהם בדרך כלל מרובה בשגיאות, אינה מאורגנת וקצרה. לתלמידים אלו יש לעתים גם קושי בתכנון והעלאת רעיונות ובהבנה וידע על הנמענים. לעיתים הם אף אינם רואים את התמונה הכוללת של הנושא. קשיי הזיכרון שלהם מקשים עליהם לא רק באיות אלא גם  בזכירת כללי תקינות לשונית  ותחבירית ויישומם בשיח הכתוב. הקושי בזכירה פוגע ברצף הסיבה והתוצאה ובארגון הלוגי והרטורי.

טיפול

על פי סוג הדיסגרפיה שאובחנה יש להתאים את סוג הטיפול. במקרה של דיסגרפיה מוטורית הטיפול ניתן על ידי מרפא/ה בעיסוק. במקרה של דיסגרפיה על רקע דיסלקסיה, הטיפול ניתן על ידי מורה להוראה מתקנת/מותאמת המתמחה בלקויות קריאה וכתיבה. מורה להוראה מתקנת תלמד את ילד גם אסטרטגיות ותהליכי ויסות בכתיבה ותקנה לו כלים המיועדים לשיפור תהליכי ההבעה בכתב. 

bottom of page