top of page

טיפים ללמידה יעילה

זכירת חומרי לימוד

01/

פעמים רבות אנו שואלים את עצמנו מה עושים כדי לזכור חומר לימודי. התשובה על כך מורכבת כי קיימים שני גורמים משתנים. משתנה אחד הוא סוג החומר אותו אנו רוצים לזכור והמשתנה השני הוא הלומד עצמו. זיכרון הוא דבר אינדיבידואלי ולכל אחד עקומת למידה וזכירה שונה. יחד עם זה, יש כללי אצבע – סוג של ממוצע אליו הגיעו חוקרי זיכרון. כלל חשוב אחד הוא ששינון במרווחי זמן עדיף על אותו זמן שינון בפעם אחת. מסקנה נוספת מענינת היא שיש הבדל בכמות ומרווחי הזמן אם רוצים לזכור את החומר לטווח קצר (כמו למבחן הנערך למחרת היום) או ששואפים לזכור את החומר לטווח הארוך.

 

להלן המלצות לשינון לשני המצבים:
 

לזכירה לטווח קצר:

 • חזרה ראשונה מייד אחרי הלמידה.

 • חזרה שניה אחרי 15-20 דקות.

 • חזרה שלישית אחרי כ- 8 שעות.

 • חזרה רביעית 24 שעות אחרי הלמידה הראשונה.
   

לזכירה לטווח ארוך:

 •  חזרה ראשונה מייד אחרי הלמידה.

 • חזרה שניה אחרי 20-30 דקות.

 • חזרה שלישית אחרי יום.

 • חזרה רביעית אחרי שבועיים-שלושה שבועות.

 • חזרה חמישית אחרי 2-3 חודשים.

בקרוב יעלו טיפים נוספים

bottom of page