top of page

 

רכישת השפה האנגלית מהוה אתגר לא פשוט לדוברי עברית בכלל וללומדים הסובלים מלקויי למידה בפרט. האלף-בית האנגלי שונה לחלוטין מזה העברי. רוב האותיות הופכות להיות אותיות אחרות בשינוי כיוון (לדוגמא b/d). חלק מצלילי האותיות שונים מהצליל ה"מקביל" בעברית ולחלק מהצלילים אין בכלל "מקביל" בעברית, מה שמקשה מאוד על ההבחנה השמיעתית והקישור בין האות והצליל. ישנן באנגלית אותיות (או שילובי אותיות) להן יותר מצליל אחד  (לדוגמא שילוב האותיות ea במילים head sea) וצלילים המיוצגים על ידי יותר מאות אחת (הצליל a ב radio, rain, name, break). המילים באנגלית ארוכות יותר, ומבנה המשפט מסורבל יותר, מה שמקשה על הזיכרון.

מורה המומחה להוראה מתקנת/מותאמת באנגלית המכיר הן תהליכי הלמידה והן את הנקודות הבעייתיות בשפה האנגלית, עורך מבדק מקדים בכדי להבין היכן נמצא הלומד על רצף הלמידה ומהן נקודות החוזק והקושי. הוא קורא את האבחון המקצועי, אם קיים, ומתאים את שיטת ההוראה לפרופיל התלמיד.

כמו בעברית, תחילתה של ההוראה המותאמת ביכולת לקשר בין אות לצליל, דבר המאפשר את "פענוח הקוד" של האות הכתובה ומוביל ליכולת קריאה וכתיבה. בניגוד לקריאה בשפת האם בה רוב המילים מובנות וידועות והמבנים הדקדוקיים הם חלק בלתי נפרד מידע העולם של הלומד, באנגלית הקניית אוצר מילים ומבנים היא תנאי הכרחי להבנת הנקרא. המורה המומחה להוראה מותאמת באנגלית מעשיר את אוצר המילים והמבנים בשיטות מיוחדות ותומכות זיכרון. ללא אוצר מילים והבנת מבניות השפה, לא תהיה כל משמעות לקריאה. 

השלבים המאוחרים יותר של ההוראה כוללים אסטרטגיות להבנת הנשמע והנקרא, אסטרטגיות לכתיבה חופשית אסטרטגיות לעבודה עם קטעי UNSEEN בכלל ואסטרטגיות להצלחה בבחינות הבגרות בפרט.

בהוראה המותאמת נשלב במידת האפשר שיטות נוירו-קוגנטיביות הנשענות על שיטת רביב לשיפור תהליכי הלמידה.

לימוד אסטרטגיות להבנת הנקרא ולכתיבה באנגלית חשובות לכלל התלמידים ולאו דווקא לתלמידים מתקשים.

כל אחד יכול להצליח באנגלית בהינתן הוראה מתאימה!

הוראה מתקנת באנגלית
“If a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”
(Ignacio Estrada)

לפרטים נוספים

התקשרו
03-5345880

050-5295805

bottom of page